ما که هستیم

ما مسافرت پرشور داریم و صدها پرواز پشت سرمان در همه قاره ها است.